TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1631.28 7.1800 0.4400 1631.28 1622.47 01:53:15
گرم 52.45 0.2308 0.0141 52.45 52.16 01:53:15
کیلوگرم 52446.83 230.8422 14.1463 52446.83 52163.58 01:53:15
تولا 611.73 2.6925 0.1650 611.73 608.43 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.62 0.0500 0.3400 14.62 14.56 01:53:15
گرم 0.47 0.0016 0.0109 0.47 0.47 01:53:15
کیلوگرم 470.04 1.6075 10.9312 470.04 468.11 01:53:15
تولا 5.48 0.0188 0.1275 5.48 5.46 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 738.40 1.5000 0.2000 738.40 736.80 01:53:15
گرم 23.74 0.0482 0.0064 23.74 23.69 01:53:15
کیلوگرم 23740.09 48.2261 6.4301 23740.09 23688.65 01:53:15
تولا 276.90 0.5625 0.0750 276.90 276.30 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2145.30 27.5000 1.2800 2151.30 2145.30 01:53:15
گرم 68.97 0.8841 0.0412 69.17 68.97 01:53:15
کیلوگرم 68972.95 884.1449 41.1529 69165.85 68972.95 01:53:15
تولا 804.49 10.3125 0.4800 806.74 804.49 01:53:15

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1464.07 6.4441 0.4400 1464.07 1456.17 01:53:15
گرم 47.07 0.2072 0.0141 47.07 46.82 01:53:15
کیلوگرم 47071.03 207.1809 14.1463 47071.03 46816.82 01:53:15
تولا 549.03 2.4165 0.1650 549.03 546.06 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13.12 0.0449 0.3400 13.12 13.07 01:53:15
گرم 0.42 0.0014 0.0109 0.42 0.42 01:53:15
کیلوگرم 421.86 1.4428 10.9312 421.86 420.13 01:53:15
تولا 4.92 0.0168 0.1275 4.92 4.90 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 662.71 1.3463 0.2000 662.71 661.28 01:53:15
گرم 21.31 0.0433 0.0064 21.31 21.26 01:53:15
کیلوگرم 21306.73 43.2829 6.4301 21306.73 21260.57 01:53:15
تولا 248.52 0.5048 0.0750 248.52 247.98 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1925.41 24.6813 1.2800 1930.79 1925.41 01:53:15
گرم 61.90 0.7935 0.0412 62.08 61.90 01:53:15
کیلوگرم 61903.22 793.5200 41.1529 62076.35 61903.22 01:53:15
تولا 722.03 9.2555 0.4800 724.05 722.03 01:53:15

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1311.71 5.7734 0.4400 1311.71 1304.63 01:53:15
گرم 42.17 0.1856 0.0141 42.17 41.94 01:53:15
کیلوگرم 42172.50 185.6202 14.1463 42172.50 41944.74 01:53:15
تولا 491.89 2.1650 0.1650 491.89 489.24 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11.76 0.0402 0.3400 11.76 11.71 01:53:15
گرم 0.38 0.0013 0.0109 0.38 0.38 01:53:15
کیلوگرم 377.96 1.2926 10.9312 377.96 376.41 01:53:15
تولا 4.41 0.0151 0.1275 4.41 4.39 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 593.75 1.2062 0.2000 593.75 592.46 01:53:15
گرم 19.09 0.0388 0.0064 19.09 19.05 01:53:15
کیلوگرم 19089.41 38.7786 6.4301 19089.41 19048.05 01:53:15
تولا 222.66 0.4523 0.0750 222.66 222.17 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1725.04 22.1128 1.2800 1729.86 1725.04 01:53:15
گرم 55.46 0.7109 0.0412 55.62 55.46 01:53:15
کیلوگرم 55461.15 710.9409 41.1529 55616.26 55461.15 01:53:15
تولا 646.89 8.2923 0.4800 648.70 646.89 01:53:15

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5992.51 26.3757 0.4400 5992.51 5960.14 01:53:15
گرم 192.66 0.8480 0.0141 192.66 191.62 01:53:15
کیلوگرم 192663.43 847.9988 14.1463 192663.43 191622.92 01:53:15
تولا 2247.19 9.8909 0.1650 2247.19 2235.06 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 53.71 0.1837 0.3400 53.71 53.49 01:53:15
گرم 1.73 0.0059 0.0109 1.73 1.72 01:53:15
کیلوگرم 1726.71 5.9053 10.9312 1726.71 1719.62 01:53:15
تولا 20.14 0.0689 0.1275 20.14 20.06 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2712.51 5.5103 0.2000 2712.51 2706.63 01:53:15
گرم 87.21 0.1772 0.0064 87.21 87.02 01:53:15
کیلوگرم 87209.23 177.1585 6.4301 87209.23 87020.26 01:53:15
تولا 1017.19 2.0663 0.0750 1017.19 1014.99 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7880.76 101.0213 1.2800 7902.80 7880.76 01:53:15
گرم 253.37 3.2479 0.0412 254.08 253.37 01:53:15
کیلوگرم 253372.11 3247.9062 41.1529 254080.75 253372.11 01:53:15
تولا 2955.29 37.8830 0.4800 2963.55 2955.29 01:53:15

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2280.69 10.0384 0.4400 2280.69 2268.38 01:53:15
گرم 73.33 0.3227 0.0141 73.33 72.93 01:53:15
کیلوگرم 73325.91 322.7405 14.1463 73325.91 72929.91 01:53:15
تولا 855.26 3.7644 0.1650 855.26 850.64 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.44 0.0699 0.3400 20.44 20.36 01:53:15
گرم 0.66 0.0022 0.0109 0.66 0.65 01:53:15
کیلوگرم 657.17 2.2475 10.9312 657.17 654.47 01:53:15
تولا 7.67 0.0262 0.1275 7.67 7.63 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1032.36 2.0972 0.2000 1032.36 1030.12 01:53:15
گرم 33.19 0.0674 0.0064 33.19 33.12 01:53:15
کیلوگرم 33191.02 67.4249 6.4301 33191.02 33119.10 01:53:15
تولا 387.13 0.7864 0.0750 387.13 386.30 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2999.34 38.4478 1.2800 3007.73 2999.34 01:53:15
گرم 96.43 1.2361 0.0412 96.70 96.43 01:53:15
کیلوگرم 96431.07 1236.1229 41.1529 96700.77 96431.07 01:53:15
تولا 1124.75 14.4179 0.4800 1127.90 1124.75 01:53:15

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11579.31 50.9658 0.4400 11579.31 11516.78 01:53:15
گرم 372.28 1.6386 0.0141 372.28 370.27 01:53:15
کیلوگرم 372283.34 1638.5871 14.1463 372283.34 370272.76 01:53:15
تولا 4342.25 19.1122 0.1650 4342.25 4318.80 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 103.78 0.3549 0.3400 103.78 103.35 01:53:15
گرم 3.34 0.0114 0.0109 3.34 3.32 01:53:15
کیلوگرم 3336.51 11.4108 10.9312 3336.51 3322.82 01:53:15
تولا 38.92 0.1331 0.1275 38.92 38.76 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5241.38 10.6475 0.2000 5241.38 5230.03 01:53:15
گرم 168.51 0.3423 0.0064 168.51 168.15 01:53:15
کیلوگرم 168514.31 342.3232 6.4301 168514.31 168149.16 01:53:15
تولا 1965.52 3.9928 0.0750 1965.52 1961.26 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15227.98 195.2033 1.2800 15270.57 15227.98 01:53:15
گرم 489.59 6.2759 0.0412 490.96 489.59 01:53:15
کیلوگرم 489590.66 6275.9255 41.1529 490959.95 489590.66 01:53:15
تولا 5710.50 73.2013 0.4800 5726.47 5710.50 01:53:15

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 176096.68 775.0810 0.4400 176096.68 175145.64 01:53:15
گرم 5661.64 24.9194 0.0141 5661.64 5631.06 01:53:15
کیلوگرم 5661635.38 24919.4142 14.1463 5661635.38 5631058.77 01:53:15
تولا 66036.30 290.6556 0.1650 66036.30 65679.66 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1578.23 5.3975 0.3400 1578.23 1571.75 01:53:15
گرم 50.74 0.1735 0.0109 50.74 50.53 01:53:15
کیلوگرم 50741.20 173.5335 10.9312 50741.20 50532.96 01:53:15
تولا 591.84 2.0241 0.1275 591.84 589.41 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 79710.28 161.9250 0.2000 79710.28 79537.56 01:53:15
گرم 2562.75 5.2060 0.0064 2562.75 2557.19 01:53:15
کیلوگرم 2562743.10 5206.0058 6.4301 2562743.10 2557190.03 01:53:15
تولا 29891.38 60.7219 0.0750 29891.38 29826.61 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 231585.14 2968.6250 1.2800 232232.84 231585.14 01:53:15
گرم 7445.63 95.4435 0.0412 7466.46 7445.63 01:53:15
کیلوگرم 7445629.43 95443.4388 41.1529 7466453.45 7445629.43 01:53:15
تولا 86844.49 1113.2352 0.4800 87087.38 86844.49 01:53:15

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16153.59 71.0992 0.4400 16153.59 16066.35 01:53:15
گرم 519.35 2.2859 0.0141 519.35 516.55 01:53:15
کیلوگرم 519349.50 2285.8917 14.1463 519349.50 516544.66 01:53:15
تولا 6057.60 26.6622 0.1650 6057.60 6024.88 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 144.77 0.4951 0.3400 144.77 144.18 01:53:15
گرم 4.65 0.0159 0.0109 4.65 4.64 01:53:15
کیلوگرم 4654.56 15.9185 10.9312 4654.56 4635.46 01:53:15
تولا 54.29 0.1857 0.1275 54.29 54.07 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7311.93 14.8536 0.2000 7311.93 7296.09 01:53:15
گرم 235.08 0.4776 0.0064 235.08 234.57 01:53:15
کیلوگرم 235083.90 477.5540 6.4301 235083.90 234574.51 01:53:15
تولا 2741.98 5.5701 0.0750 2741.98 2736.04 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21243.62 272.3160 1.2800 21303.03 21243.62 01:53:15
گرم 683.00 8.7552 0.0412 684.91 683.00 01:53:15
کیلوگرم 682997.69 8755.1562 41.1529 684907.91 682997.69 01:53:15
تولا 7966.36 102.1186 0.4800 7988.64 7966.36 01:53:15

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1552.16 6.8318 0.4400 1552.16 1543.78 01:53:15
گرم 49.90 0.2196 0.0141 49.90 49.63 01:53:15
کیلوگرم 49903.16 219.6463 14.1463 49903.16 49633.65 01:53:15
تولا 582.06 2.5619 0.1650 582.06 578.92 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13.91 0.0476 0.3400 13.91 13.85 01:53:15
گرم 0.45 0.0015 0.0109 0.45 0.45 01:53:15
کیلوگرم 447.25 1.5296 10.9312 447.25 445.41 01:53:15
تولا 5.22 0.0178 0.1275 5.22 5.20 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 702.59 1.4273 0.2000 702.59 701.07 01:53:15
گرم 22.59 0.0459 0.0064 22.59 22.54 01:53:15
کیلوگرم 22588.70 45.8871 6.4301 22588.70 22539.75 01:53:15
تولا 263.47 0.5352 0.0750 263.47 262.90 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2041.25 26.1663 1.2800 2046.96 2041.25 01:53:15
گرم 65.63 0.8413 0.0412 65.81 65.63 01:53:15
کیلوگرم 65627.76 841.2638 41.1529 65811.31 65627.76 01:53:15
تولا 765.47 9.8124 0.4800 767.61 765.47 01:53:15

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 123120.86 541.9105 0.4400 123120.86 122455.92 01:53:15
گرم 3958.43 17.4228 0.0141 3958.43 3937.05 01:53:15
کیلوگرم 3958424.55 17422.8142 14.1463 3958424.55 3937046.42 01:53:15
تولا 46170.36 203.2166 0.1650 46170.36 45921.01 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1103.44 3.7738 0.3400 1103.44 1098.92 01:53:15
گرم 35.48 0.1213 0.0109 35.48 35.33 01:53:15
کیلوگرم 35476.54 121.3288 10.9312 35476.54 35330.94 01:53:15
تولا 413.79 1.4152 0.1275 413.79 412.09 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 55730.74 113.2125 0.2000 55730.74 55609.98 01:53:15
گرم 1791.78 3.6399 0.0064 1791.78 1787.90 01:53:15
کیلوگرم 1791783.56 3639.8637 6.4301 1791783.56 1787901.04 01:53:15
تولا 20899.04 42.4547 0.0750 20899.04 20853.76 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 161916.52 2075.5625 1.2800 162369.37 161916.52 01:53:15
گرم 5205.74 66.7309 0.0412 5220.30 5205.74 01:53:15
کیلوگرم 5205733.04 66730.8342 41.1529 5220292.49 5205733.04 01:53:15
تولا 60718.74 778.3365 0.4800 60888.56 60718.74 01:53:15

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12646.34 55.6622 0.4400 12646.34 12578.04 01:53:15
گرم 406.59 1.7896 0.0141 406.59 404.39 01:53:15
کیلوگرم 406588.81 1789.5810 14.1463 406588.81 404392.96 01:53:15
تولا 4742.38 20.8734 0.1650 4742.38 4716.77 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 113.34 0.3876 0.3400 113.34 112.87 01:53:15
گرم 3.64 0.0125 0.0109 3.64 3.63 01:53:15
کیلوگرم 3643.97 12.4623 10.9312 3643.97 3629.01 01:53:15
تولا 42.50 0.1454 0.1275 42.50 42.33 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5724.37 11.6286 0.2000 5724.37 5711.97 01:53:15
گرم 184.04 0.3739 0.0064 184.04 183.64 01:53:15
کیلوگرم 184042.70 373.8679 6.4301 184042.70 183643.91 01:53:15
تولا 2146.64 4.3607 0.0750 2146.64 2141.99 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16631.22 213.1910 1.2800 16677.74 16631.22 01:53:15
گرم 534.71 6.8542 0.0412 536.20 534.71 01:53:15
کیلوگرم 534705.86 6854.2447 41.1529 536201.33 534705.86 01:53:15
تولا 6236.71 79.9467 0.4800 6254.16 6236.71 01:53:15

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2646.43 11.6481 0.4400 2646.43 2632.13 01:53:15
گرم 85.08 0.3745 0.0141 85.08 84.63 01:53:15
کیلوگرم 85084.49 374.4953 14.1463 85084.49 84624.98 01:53:15
تولا 992.41 4.3680 0.1650 992.41 987.05 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.72 0.0811 0.3400 23.72 23.62 01:53:15
گرم 0.76 0.0026 0.0109 0.76 0.76 01:53:15
کیلوگرم 762.55 2.6079 10.9312 762.55 759.42 01:53:15
تولا 8.89 0.0304 0.1275 8.89 8.86 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1197.91 2.4335 0.2000 1197.91 1195.31 01:53:15
گرم 38.51 0.0782 0.0064 38.51 38.43 01:53:15
کیلوگرم 38513.55 78.2372 6.4301 38513.55 38430.10 01:53:15
تولا 449.22 0.9125 0.0750 449.22 448.24 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3480.32 44.6133 1.2800 3490.05 3480.32 01:53:15
گرم 111.89 1.4343 0.0412 112.21 111.89 01:53:15
کیلوگرم 111894.81 1434.3482 41.1529 112207.76 111894.81 01:53:15
تولا 1305.12 16.7300 0.4800 1308.77 1305.12 01:53:15

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10533.17 46.3613 0.4400 10533.17 10476.29 01:53:15
گرم 338.65 1.4905 0.0141 338.65 336.82 01:53:15
کیلوگرم 338649.19 1490.5480 14.1463 338649.19 336820.25 01:53:15
تولا 3949.94 17.3855 0.1650 3949.94 3928.61 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 94.40 0.3229 0.3400 94.40 94.01 01:53:15
گرم 3.04 0.0104 0.0109 3.04 3.02 01:53:15
کیلوگرم 3035.07 10.3799 10.9312 3035.07 3022.62 01:53:15
تولا 35.40 0.1211 0.1275 35.40 35.26 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4767.85 9.6855 0.2000 4767.85 4757.52 01:53:15
گرم 153.29 0.3114 0.0064 153.29 152.96 01:53:15
کیلوگرم 153289.78 311.3958 6.4301 153289.78 152957.63 01:53:15
تولا 1787.94 3.6321 0.0750 1787.94 1784.07 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13852.20 177.5675 1.2800 13890.94 13852.20 01:53:15
گرم 445.36 5.7089 0.0412 446.60 445.36 01:53:15
کیلوگرم 445358.31 5708.9234 41.1529 446603.89 445358.31 01:53:15
تولا 5194.58 66.5879 0.4800 5209.11 5194.58 01:53:15

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 511.57 2.2516 0.4400 511.57 508.81 01:53:15
گرم 16.45 0.0724 0.0141 16.45 16.36 01:53:15
کیلوگرم 16447.33 72.3921 14.1463 16447.33 16358.50 01:53:15
تولا 191.84 0.8444 0.1650 191.84 190.80 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4.58 0.0157 0.3400 4.58 4.57 01:53:15
گرم 0.15 0.0005 0.0109 0.15 0.15 01:53:15
کیلوگرم 147.41 0.5041 10.9312 147.41 146.80 01:53:15
تولا 1.72 0.0059 0.1275 1.72 1.71 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 231.56 0.4704 0.2000 231.56 231.06 01:53:15
گرم 7.44 0.0151 0.0064 7.44 7.43 01:53:15
کیلوگرم 7444.89 15.1237 6.4301 7444.89 7428.76 01:53:15
تولا 86.84 0.1764 0.0750 86.84 86.65 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 672.77 8.6240 1.2800 674.65 672.77 01:53:15
گرم 21.63 0.2773 0.0412 21.69 21.63 01:53:15
کیلوگرم 21629.92 277.2678 41.1529 21690.41 21629.92 01:53:15
تولا 252.29 3.2340 0.4800 252.99 252.29 01:53:15

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7063.44 31.0894 0.4400 7063.44 7025.30 01:53:15
گرم 227.09 0.9995 0.0141 227.09 225.87 01:53:15
کیلوگرم 227094.78 999.5467 14.1463 227094.78 225868.31 01:53:15
تولا 2648.79 11.6585 0.1650 2648.79 2634.49 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.30 0.2165 0.3400 63.30 63.04 01:53:15
گرم 2.04 0.0070 0.0109 2.04 2.03 01:53:15
کیلوگرم 2035.29 6.9606 10.9312 2035.29 2026.94 01:53:15
تولا 23.74 0.0812 0.1275 23.74 23.64 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3197.27 6.4950 0.2000 3197.27 3190.34 01:53:15
گرم 102.79 0.2088 0.0064 102.79 102.57 01:53:15
کیلوگرم 102794.61 208.8189 6.4301 102794.61 102571.86 01:53:15
تولا 1198.98 2.4356 0.0750 1198.98 1196.38 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9289.15 119.0750 1.2800 9315.13 9289.15 01:53:15
گرم 298.65 3.8284 0.0412 299.49 298.65 01:53:15
کیلوگرم 298652.85 3828.3473 41.1529 299488.13 298652.85 01:53:15
تولا 3483.43 44.6532 0.4800 3493.18 3483.43 01:53:15

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17302.17 76.1547 0.4400 17302.17 17208.73 01:53:15
گرم 556.28 2.4484 0.0141 556.28 553.27 01:53:15
کیلوگرم 556277.31 2448.4277 14.1463 556277.31 553273.04 01:53:15
تولا 6488.32 28.5580 0.1650 6488.32 6453.28 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155.07 0.5303 0.3400 155.07 154.43 01:53:15
گرم 4.99 0.0171 0.0109 4.99 4.97 01:53:15
کیلوگرم 4985.52 17.0503 10.9312 4985.52 4965.06 01:53:15
تولا 58.15 0.1989 0.1275 58.15 57.91 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7831.84 15.9098 0.2000 7831.84 7814.87 01:53:15
گرم 251.80 0.5115 0.0064 251.80 251.25 01:53:15
کیلوگرم 251799.30 511.5100 6.4301 251799.30 251253.69 01:53:15
تولا 2936.94 5.9662 0.0750 2936.94 2930.58 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22754.12 291.6788 1.2800 22817.76 22754.12 01:53:15
گرم 731.56 9.3777 0.0412 733.61 731.56 01:53:15
کیلوگرم 731561.54 9377.6826 41.1529 733607.58 731561.54 01:53:15
تولا 8532.80 109.3796 0.4800 8556.67 8532.80 01:53:15

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 270955.61 1192.5980 0.4400 270955.61 269492.27 01:53:15
گرم 8711.43 38.3429 0.0141 8711.43 8664.38 01:53:15
کیلوگرم 8711418.59 38342.8875 14.1463 8711418.59 8664371.12 01:53:15
تولا 101608.43 447.2246 0.1650 101608.43 101059.67 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2428.38 8.3050 0.3400 2428.38 2418.42 01:53:15
گرم 78.07 0.2670 0.0109 78.07 77.75 01:53:15
کیلوگرم 78074.24 267.0118 10.9312 78074.24 77753.82 01:53:15
تولا 910.64 3.1144 0.1275 910.64 906.91 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 122648.24 249.1500 0.2000 122648.24 122382.48 01:53:15
گرم 3943.23 8.0104 0.0064 3943.23 3934.69 01:53:15
کیلوگرم 3943229.54 8010.3525 6.4301 3943229.54 3934685.16 01:53:15
تولا 45993.12 93.4313 0.0750 45993.12 45893.46 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 356334.33 4567.7500 1.2800 357330.93 356334.33 01:53:15
گرم 11456.41 146.8566 0.0412 11488.46 11456.41 01:53:15
کیلوگرم 11456406.19 146856.4631 41.1529 11488447.60 11456406.19 01:53:15
تولا 133625.47 1712.9075 0.4800 133999.20 133625.47 01:53:15

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6022.85 26.5093 0.4400 6022.85 5990.32 01:53:15
گرم 193.64 0.8523 0.0141 193.64 192.59 01:53:15
کیلوگرم 193638.94 852.2924 14.1463 193638.94 192593.16 01:53:15
تولا 2258.57 9.9410 0.1650 2258.57 2246.37 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 53.98 0.1846 0.3400 53.98 53.76 01:53:15
گرم 1.74 0.0059 0.0109 1.74 1.73 01:53:15
کیلوگرم 1735.45 5.9352 10.9312 1735.45 1728.33 01:53:15
تولا 20.24 0.0692 0.1275 20.24 20.16 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2726.25 5.5382 0.2000 2726.25 2720.34 01:53:15
گرم 87.65 0.1781 0.0064 87.65 87.46 01:53:15
کیلوگرم 87650.80 178.0555 6.4301 87650.80 87460.87 01:53:15
تولا 1022.34 2.0768 0.0750 1022.34 1020.13 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7920.66 101.5328 1.2800 7942.81 7920.66 01:53:15
گرم 254.66 3.2644 0.0412 255.37 254.66 01:53:15
کیلوگرم 254655.01 3264.3513 41.1529 255367.23 254655.01 01:53:15
تولا 2970.25 38.0748 0.4800 2978.56 2970.25 01:53:15

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 129034.25 567.9380 0.4400 129034.25 128337.38 01:53:15
گرم 4148.55 18.2596 0.0141 4148.55 4126.14 01:53:15
کیلوگرم 4148544.31 18259.6171 14.1463 4148544.31 4126139.41 01:53:15
تولا 48387.88 212.9769 0.1650 48387.88 48126.55 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1156.44 3.9550 0.3400 1156.44 1151.70 01:53:15
گرم 37.18 0.1272 0.0109 37.18 37.03 01:53:15
کیلوگرم 37180.45 127.1561 10.9312 37180.45 37027.86 01:53:15
تولا 433.67 1.4831 0.1275 433.67 431.89 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 58407.44 118.6500 0.2000 58407.44 58280.88 01:53:15
گرم 1877.84 3.8147 0.0064 1877.84 1873.77 01:53:15
کیلوگرم 1877841.40 3814.6832 6.4301 1877841.40 1873772.41 01:53:15
تولا 21902.81 44.4938 0.0750 21902.81 21855.35 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 169693.23 2175.2500 1.2800 170167.83 169693.23 01:53:15
گرم 5455.76 69.9359 0.0412 5471.02 5455.76 01:53:15
کیلوگرم 5455759.96 69935.8593 41.1529 5471018.70 5455759.96 01:53:15
تولا 63635.01 815.7194 0.4800 63812.98 63635.01 01:53:15

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6128.72 26.9753 0.4400 6128.72 6095.62 01:53:15
گرم 197.04 0.8673 0.0141 197.04 195.98 01:53:15
کیلوگرم 197042.74 867.2741 14.1463 197042.74 195978.58 01:53:15
تولا 2298.27 10.1157 0.1650 2298.27 2285.86 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 54.93 0.1879 0.3400 54.93 54.70 01:53:15
گرم 1.77 0.0060 0.0109 1.77 1.76 01:53:15
کیلوگرم 1765.95 6.0395 10.9312 1765.95 1758.71 01:53:15
تولا 20.60 0.0704 0.1275 20.60 20.51 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2774.17 5.6355 0.2000 2774.17 2768.16 01:53:15
گرم 89.19 0.1812 0.0064 89.19 89.00 01:53:15
کیلوگرم 89191.53 181.1854 6.4301 89191.53 88998.27 01:53:15
تولا 1040.31 2.1133 0.0750 1040.31 1038.06 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8059.89 103.3175 1.2800 8082.43 8059.89 01:53:15
گرم 259.13 3.3217 0.0412 259.86 259.13 01:53:15
کیلوگرم 259131.35 3321.7323 41.1529 259856.10 259131.35 01:53:15
تولا 3022.46 38.7441 0.4800 3030.92 3022.46 01:53:15

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2328.49 10.2487 0.4400 2328.49 2315.91 01:53:15
گرم 74.86 0.3295 0.0141 74.86 74.46 01:53:15
کیلوگرم 74862.61 329.5041 14.1463 74862.61 74458.30 01:53:15
تولا 873.18 3.8433 0.1650 873.18 868.47 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.87 0.0714 0.3400 20.87 20.78 01:53:15
گرم 0.67 0.0023 0.0109 0.67 0.67 01:53:15
کیلوگرم 670.94 2.2946 10.9312 670.94 668.19 01:53:15
تولا 7.83 0.0268 0.1275 7.83 7.79 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1053.99 2.1411 0.2000 1053.99 1051.71 01:53:15
گرم 33.89 0.0688 0.0064 33.89 33.81 01:53:15
کیلوگرم 33886.61 68.8379 6.4301 33886.61 33813.18 01:53:15
تولا 395.25 0.8029 0.0750 395.25 394.39 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3062.20 39.2535 1.2800 3070.77 3062.20 01:53:15
گرم 98.45 1.2620 0.0412 98.73 98.45 01:53:15
کیلوگرم 98451.98 1262.0284 41.1529 98727.33 98451.98 01:53:15
تولا 1148.33 14.7201 0.4800 1151.54 1148.33 01:53:15

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10933.98 48.1254 0.4400 10933.98 10874.93 01:53:15
گرم 351.54 1.5473 0.0141 351.54 349.64 01:53:15
کیلوگرم 351535.37 1547.2659 14.1463 351535.37 349636.85 01:53:15
تولا 4100.25 18.0470 0.1650 4100.25 4078.10 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 97.99 0.3351 0.3400 97.99 97.59 01:53:15
گرم 3.15 0.0108 0.0109 3.15 3.14 01:53:15
کیلوگرم 3150.56 10.7748 10.9312 3150.56 3137.63 01:53:15
تولا 36.75 0.1257 0.1275 36.75 36.60 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4949.27 10.0541 0.2000 4949.27 4938.55 01:53:15
گرم 159.12 0.3232 0.0064 159.12 158.78 01:53:15
کیلوگرم 159122.73 323.2450 6.4301 159122.73 158777.93 01:53:15
تولا 1855.98 3.7703 0.0750 1855.98 1851.96 01:53:15
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14379.30 184.3243 1.2800 14419.52 14379.30 01:53:15
گرم 462.31 5.9262 0.0412 463.60 462.31 01:53:15
کیلوگرم 462304.96 5926.1578 41.1529 463597.94 462304.96 01:53:15
تولا 5392.24 69.1216 0.4800 5407.32 5392.24 01:53:15
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 112.82 2.19 0.75 0.08 74.54 19.90 8.38 0.64