TGJU ตลาดในประเทศและทั่วโลก
ฟอรั่มออนไลน์

World Government Bonds

New Zealand

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
New Zealand 1M 1.23 - 1.23 1.23 0.01 0.81% 2020/01/21 เวลา 1:32
New Zealand 1Y 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
New Zealand 2M 1.27 - 1.27 1.27 0.01 0.79% 2020/01/21 เวลา 1:32
New Zealand 2Y 1.028 - 0.957 1.045 0.00 0.00% 2019/11/13 เวลา 23:31
New Zealand 3M 1.3 1.31 1.3 1.31 0.02 1.54% 2020/01/21 เวลา 1:32
New Zealand 4M 1.29 - 1.29 1.29 0.03 2.33% 2020/01/21 เวลา 1:32
New Zealand 5M 1.29 - 1.29 1.29 0.02 1.55% 2020/01/21 เวลา 1:32
New Zealand 5Y 1.264 - 1.249 1.274 0.02 1.36% 2020/01/21 เวลา 7:03
New Zealand 6M 1.29 - 1.29 1.29 0.02 1.55% 2020/01/21 เวลา 1:32
New Zealand 7Y 1.43 - 1.415 1.44 0.02 1.20% 2020/01/21 เวลา 7:03
New Zealand 10Y 1.556 - 1.541 1.566 0.02 1.10% 2020/01/21 เวลา 7:03
New Zealand 15Y 1.793 - 1.778 1.803 0.02 0.96% 2020/01/21 เวลา 7:03
New Zealand 20Y 1.973 - 1.958 1.983 0.02 0.92% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

U.K.

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
U.K. 12Y 0.791 - 0.791 0.791 0.01 0.88% 2020/01/21 เวลา 3:32
U.K. 1M 0.663 - 0.663 0.663 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
U.K. 1Y 0.493 - 0.48 0.504 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:33
U.K. 2Y 0.428 0.43 0.428 0.43 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 3M 0.662 - 0.515 0.662 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 17:06
U.K. 3Y 0.388 - 0.358 0.388 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
U.K. 4Y 0.417 - 0.389 0.419 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
U.K. 5Y 0.427 0.428 0.427 0.428 0.01 1.87% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 6M 0.711 - 0.595 0.711 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
U.K. 6Y 0.391 0.392 0.391 0.392 0.01 2.30% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 7Y 0.443 0.444 0.443 0.444 0.01 1.58% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 8Y 0.504 - 0.504 0.504 0.01 1.59% 2020/01/21 เวลา 3:32
U.K. 9Y 0.565 0.566 0.565 0.566 0.01 1.42% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 10Y 0.644 0.645 0.644 0.645 0.01 1.24% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 15Y 0.909 0.91 0.909 0.91 0.01 0.88% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 20Y 1.085 1.086 1.085 1.086 0.01 0.83% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 25Y 1.179 1.18 1.179 1.18 0.01 0.76% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 30Y 1.189 - 1.189 1.189 0.01 0.59% 2020/01/21 เวลา 3:32
U.K. 40Y 1.1 1.101 1.1 1.101 0.01 1.00% 2020/01/21 เวลา 4:02
U.K. 50Y 1.097 1.098 1.097 1.098 0.01 0.73% 2020/01/21 เวลา 5:02
มากกว่า

Argentina

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Argentina 1Y 30.65 - 30.65 30.65 0.12 0.39% 2020/01/21 เวลา 2:32
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% 2019/06/29 เวลา 10:02
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% 2019/06/29 เวลา 10:02
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% 2019/11/23 เวลา 2:31
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% 2017/09/19 เวลา 0:00
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% 2017/09/19 เวลา 0:00
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% 2017/09/19 เวลา 0:00
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% 2012/02/07 เวลา 0:00
Argentina 3Y 30.65 - 30.65 30.65 0.12 0.39% 2020/01/21 เวลา 2:32
มากกว่า

Australia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Australia 1Y 0.791 0.808 0.791 0.81 0.02 2.15% 2020/01/21 เวลา 6:33
Australia 2Y 0.761 0.756 0.751 0.78 0.01 0.66% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 3Y 0.729 0.725 0.72 0.749 0.01 0.96% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 4Y 0.755 0.751 0.746 0.775 0.00 0.13% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 5Y 0.805 0.801 0.795 0.826 0.00 0.25% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 6Y 0.87 0.867 0.862 0.892 0.01 0.57% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 7Y 0.947 0.944 0.938 0.97 0.00 0.42% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 8Y 1.064 1.06 1.058 1.092 0.01 0.85% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 9Y 1.13 1.127 1.126 1.16 0.01 1.15% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 10Y 1.165 1.161 1.16 1.195 0.01 1.03% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 12Y 1.217 1.213 1.212 1.247 0.01 1.15% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 15Y 1.27 1.267 1.266 1.301 0.01 0.94% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 20Y 1.589 1.588 1.583 1.621 0.02 1.20% 2020/01/21 เวลา 7:03
Australia 30Y 1.779 1.776 1.775 1.809 0.02 0.84% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

Austria

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Austria 1Y -0.58 - -0.578 -0.588 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Austria 2Y -0.58 - -0.577 -0.589 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Austria 3Y -0.549 - -0.549 -0.555 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Austria 4Y -0.495 - -0.49 -0.501 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Austria 5Y -0.398 -0.4 -0.397 -0.406 0.01 -2.21% 2020/01/21 เวลา 7:03
Austria 6Y -0.321 -0.324 -0.312 -0.325 0.01 -3.43% 2020/01/21 เวลา 7:03
Austria 7Y -0.243 - -0.238 -0.247 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Austria 8Y -0.196 -0.198 -0.196 -0.198 0.00 -1.51% 2020/01/21 เวลา 1:02
Austria 9Y -0.126 - -0.117 -0.129 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Austria 10Y -0.047 - -0.038 -0.05 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Austria 15Y 0.227 0.228 0.227 0.228 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 4:02
Austria 20Y 0.299 - 0.294 0.307 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Austria 25Y 0.47 - 0.463 0.479 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Austria 30Y 0.564 - 0.558 0.571 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Austria 50Y 0.71 - 0.707 0.72 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
มากกว่า

Bahrain

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Bahrain 1Y 2.922 - 2.617 2.922 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Bahrain 2Y 2.868 - 2.868 2.868 0.00 0.00% 2020/01/08 เวลา 20:33
Bahrain 3M 6.508 - 6.508 6.508 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
Bahrain 5Y 4.524 - 4.524 4.524 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Bahrain 6M 2.842 - 2.692 2.842 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Bahrain 9M 2.867 - 2.616 2.867 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
มากกว่า

Bangladesh

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Bangladesh 1Y 8.135 - 8.135 8.135 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
Bangladesh 2Y 8.445 - 8.445 8.445 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
Bangladesh 3M 7.44 - 7.44 7.44 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
Bangladesh 5Y 9.005 - 9.005 9.005 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 9:02
Bangladesh 6M 8.105 - 8.105 8.105 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
Bangladesh 10Y 9.445 - 9.445 9.445 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
Bangladesh 15Y 9.555 - 9.555 9.555 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
Bangladesh 20Y 9.655 - 9.655 9.655 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
มากกว่า

Belgium

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Belgium 1M -0.606 - -0.596 -0.614 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Belgium 1Y -0.589 - -0.589 -0.591 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Belgium 2Y -0.579 -0.586 -0.577 -0.586 0.00 -0.17% 2020/01/21 เวลา 5:33
Belgium 3M -0.578 - -0.578 -0.581 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Belgium 3Y -0.554 - -0.553 -0.556 0.00 -0.36% 2020/01/21 เวลา 7:03
Belgium 4Y -0.455 - -0.453 -0.461 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Belgium 5Y -0.353 - -0.353 -0.353 0.00 -0.28% 2020/01/21 เวลา 0:06
Belgium 6M -0.591 - -0.588 -0.593 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Belgium 6Y -0.312 -0.305 -0.305 -0.312 0.01 -1.60% 2020/01/21 เวลา 5:02
Belgium 7Y -0.227 - -0.216 -0.229 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Belgium 8Y -0.139 - -0.128 -0.14 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Belgium 9M -0.579 - -0.579 -0.588 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Belgium 9Y -0.113 - -0.1 -0.12 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Belgium 10Y 0.019 - 0.016 0.032 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Belgium 15Y 0.303 - 0.301 0.318 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Belgium 20Y 0.542 0.541 0.541 0.542 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 4:02
มากกว่า

Botswana

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Botswana 3Y 2.983 - 2.983 2.983 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 4:02
Botswana 5Y 3.612 - 3.612 3.612 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 4:02
Botswana 6M 1.662 - 1.662 1.662 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% 2017/12/20 เวลา 0:00
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% 2017/12/21 เวลา 0:00
Botswana 5Y 3.521 - 3.521 3.521 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
Botswana 13Y 5.092 - 5.092 5.092 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
มากกว่า

Brazil

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Brazil 1Y 4.534 4.539 4.534 4.539 0.01 0.22% 2020/01/21 เวลา 3:32
Brazil 2Y 4.912 - 4.912 4.912 0.01 0.20% 2020/01/21 เวลา 3:32
Brazil 3M 4.279 4.285 4.279 4.285 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 3:32
Brazil 3Y 5.249 5.416 5.249 5.416 0.16 2.99% 2020/01/21 เวลา 3:32
Brazil 5Y 6.281 - 6.281 6.281 0.02 0.24% 2020/01/21 เวลา 3:32
Brazil 6M 4.235 - 4.235 4.235 0.02 0.35% 2020/01/21 เวลา 3:32
Brazil 8Y 6.623 - 6.623 6.623 0.02 0.30% 2020/01/21 เวลา 2:32
Brazil 9M 4.31 4.315 4.31 4.315 0.01 0.23% 2020/01/21 เวลา 3:03
Brazil 10Y 6.81 - 6.81 6.81 0.02 0.29% 2020/01/21 เวลา 3:32
มากกว่า

Bulgaria

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Bulgaria 1M -0.56 - -0.5 -0.56 0.00 0.00% 2019/12/30 เวลา 11:02
Bulgaria 1Y -0.489 - -0.489 -0.489 0.00 0.00% 2020/01/19 เวลา 2:04
Bulgaria 3Y -0.247 - -0.247 -0.247 0.00 0.00% 2020/01/19 เวลา 2:04
Bulgaria 5Y -0.112 - -0.112 -0.112 0.00 0.00% 2020/01/19 เวลา 2:04
Bulgaria 7Y 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Bulgaria 10Y 0.275 - 0.275 0.311 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 12:33
มากกว่า

Canada

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Canada 1M 1.646 1.657 1.646 1.657 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 1:02
Canada 1Y 1.646 - 1.646 1.646 0.05 2.92% 2020/01/21 เวลา 1:32
Canada 2M 1.65 - 1.65 1.654 0.01 0.73% 2020/01/21 เวลา 2:32
Canada 2Y 1.655 1.653 1.651 1.655 0.00 0.18% 2020/01/21 เวลา 2:03
Canada 3M 1.647 - 1.647 1.647 0.00 0.12% 2020/01/21 เวลา 0:06
Canada 3Y 1.638 - 1.638 1.639 0.00 0.06% 2020/01/21 เวลา 2:03
Canada 4Y 1.612 - 1.606 1.618 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Canada 5Y 1.587 1.584 1.584 1.587 0.00 0.06% 2020/01/21 เวลา 2:03
Canada 6M 1.664 1.669 1.664 1.678 0.01 0.84% 2020/01/21 เวลา 2:03
Canada 7Y 1.585 1.586 1.584 1.586 0.00 0.13% 2020/01/21 เวลา 1:32
Canada 10Y 1.57 - 1.568 1.582 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Canada 20Y 1.675 1.673 1.673 1.675 0.00 0.18% 2020/01/21 เวลา 2:03
Canada 30Y 1.689 1.687 1.687 1.689 0.00 0.06% 2020/01/21 เวลา 2:03
มากกว่า

Chile

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% 2018/08/15 เวลา 15:33
Chile 1Y 1.9 - 1.9 1.9 0.02 1.06% 2020/01/21 เวลา 2:03
Chile 2Y 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Chile 3Y 2.1 - 2.1 2.1 0.06 2.94% 2020/01/21 เวลา 2:03
Chile 4Y 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Chile 5Y 2.44 - 2.44 2.44 0.04 1.67% 2020/01/21 เวลา 2:03
Chile 8Y 2.85 - 2.85 2.85 0.02 0.70% 2020/01/21 เวลา 2:03
Chile 10Y 3.2 - 3.2 3.2 0.04 1.25% 2020/01/21 เวลา 2:03
มากกว่า

China

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
China 1Y 2.31 - 2.31 2.31 0.05 2.21% 2020/01/21 เวลา 5:33
China 2Y 2.535 2.515 2.515 2.535 0.05 1.85% 2020/01/21 เวลา 5:02
China 3Y 2.56 2.563 2.56 2.563 0.02 0.90% 2020/01/21 เวลา 5:02
China 5Y 2.785 - 2.785 2.785 0.03 0.93% 2020/01/21 เวลา 5:02
China 7Y 2.95 2.945 2.945 2.95 0.04 1.39% 2020/01/21 เวลา 5:02
China 10Y 3.084 3.089 3.084 3.103 0.05 1.46% 2020/01/21 เวลา 7:03
China 15Y 3.421 - 3.419 3.424 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
China 20Y 3.446 - 3.446 3.45 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
China 30Y 3.636 3.651 3.636 3.664 0.05 1.32% 2020/01/21 เวลา 6:33
มากกว่า

Colombia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Colombia 1Y 4.001 - 4.001 4.001 0.00 0.00% 2020/01/15 เวลา 22:03
Colombia 4Y 4.821 - 4.805 4.821 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:33
Colombia 5Y 5.18 - 5.18 5.18 0.01 0.21% 2020/01/21 เวลา 0:06
Colombia 10Y 5.883 - 5.883 5.883 0.01 0.22% 2020/01/21 เวลา 0:06
Colombia 15Y 6.225 - 6.212 6.235 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
มากกว่า

Croatia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% 2019/11/21 เวลา 14:01
Croatia 3Y 0.106 - 0.106 0.106 0.00 2.83% 2020/01/21 เวลา 4:02
Croatia 5Y 0.213 - 0.175 0.213 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% 2018/07/04 เวลา 14:05
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% 2019/01/24 เวลา 13:35
Croatia 10Y 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.17% 2020/01/21 เวลา 4:02
มากกว่า

Czech Republic

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Czech Republic 1Y 1.746 - 1.621 1.855 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Czech Republic 2Y 1.711 - 1.608 1.714 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Czech Republic 3Y 1.668 - 1.596 1.668 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Czech Republic 4Y 1.647 - 1.647 1.702 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Czech Republic 5Y 1.481 - 1.451 1.528 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Czech Republic 6Y 1.663 - 1.633 1.68 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Czech Republic 7Y 1.656 - 1.599 1.656 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Czech Republic 8Y 1.712 - 1.635 1.712 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Czech Republic 9Y 1.661 - 1.623 1.663 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Czech Republic 10Y 1.733 - 1.68 1.737 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Czech Republic 15Y 1.812 - 1.798 1.812 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:07
Czech Republic 20Y 1.848 - 1.822 1.868 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Czech Republic 50Y 2.374 - 2.357 2.374 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:05
มากกว่า

Denmark

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% 2017/12/14 เวลา 0:00
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% 2017/12/14 เวลา 0:00
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% 2017/12/14 เวลา 0:00
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 21:32
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 12:03
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:32
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 19:03
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 10:03
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 18:33
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:32
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% 2018/05/23 เวลา 0:00
มากกว่า

Egypt

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Egypt 1Y 13.801 - 13.801 13.801 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Egypt 2Y 14.146 - 14.146 14.146 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Egypt 3M 14.905 - 14.905 14.905 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Egypt 3Y 14.124 - 14.011 14.124 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Egypt 5Y 13.955 - 13.955 13.955 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Egypt 6M 14.374 - 14.374 14.374 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Egypt 7Y 13.918 - 13.918 13.918 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Egypt 9M 13.993 - 13.993 13.993 0.00 0.02% 2020/01/21 เวลา 4:02
Egypt 10Y 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Egypt Overnight 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:33
มากกว่า

Finland

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:03
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 20:33
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 20:33
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:32
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:32
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:32
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 20:33
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:32
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 23:32
มากกว่า

France

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
France 1M -0.573 - -0.569 -0.585 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
France 1Y -0.569 - -0.569 -0.58 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
France 2Y -0.574 - -0.574 -0.575 0.00 -0.52% 2020/01/21 เวลา 7:03
France 3M -0.568 - -0.566 -0.581 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
France 3Y -0.535 - -0.534 -0.535 0.00 -0.37% 2020/01/21 เวลา 6:33
France 4Y -0.484 - -0.479 -0.487 0.01 -1.24% 2020/01/21 เวลา 7:03
France 5Y -0.382 - -0.382 -0.382 0.01 -1.57% 2020/01/21 เวลา 5:02
France 6M -0.57 - -0.566 -0.588 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
France 6Y -0.293 -0.286 -0.286 -0.293 0.01 -2.05% 2020/01/21 เวลา 5:02
France 7Y -0.2085 - -0.1995 -0.211 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
France 8Y -0.171 -0.172 -0.159 -0.175 0.01 -6.43% 2020/01/21 เวลา 7:03
France 9M -0.59 - -0.584 -0.604 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
France 9Y -0.056 - -0.041 -0.057 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
France 10Y 0.036 - 0.035 0.05 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
France 15Y 0.309 - 0.308 0.324 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
France 20Y 0.533 - 0.531 0.547 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
France 25Y 0.716 - 0.713 0.731 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
France 30Y 0.862 - 0.86 0.878 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
France 50Y 1.003 - 1.001 1.019 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
มากกว่า

Germany

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% 2018/05/18 เวลา 0:00
Germany 1Y -0.577 - -0.576 -0.606 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Germany 2Y -0.591 - -0.589 -0.596 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Germany 3M -0.585 - -0.578 -0.594 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Germany 3Y -0.587 -0.588 -0.587 -0.589 0.00 -0.68% 2020/01/21 เวลา 7:03
Germany 4Y -0.577 - -0.577 -0.577 0.00 -0.17% 2020/01/21 เวลา 0:06
Germany 5Y -0.513 - -0.513 -0.513 0.00 -0.19% 2020/01/21 เวลา 0:06
Germany 6M -0.596 - -0.579 -0.596 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Germany 6Y -0.455 - -0.455 -0.455 0.00 -0.22% 2020/01/21 เวลา 0:06
Germany 7Y -0.405 - -0.405 -0.405 0.00 -0.49% 2020/01/21 เวลา 0:06
Germany 8Y -0.368 -0.358 -0.358 -0.368 0.01 -2.45% 2020/01/21 เวลา 5:33
Germany 9M -0.641 - -0.587 -0.643 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Germany 9Y -0.293 - -0.286 -0.3 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
Germany 10Y -0.217 - -0.21 -0.223 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
Germany 15Y -0.096 -0.091 -0.091 -0.096 0.00 -3.13% 2020/01/21 เวลา 4:02
Germany 20Y 0.067 - 0.067 0.067 0.00 4.48% 2020/01/21 เวลา 4:02
Germany 25Y 0.188 0.194 0.188 0.195 0.01 2.66% 2020/01/21 เวลา 5:02
Germany 30Y 0.298 - 0.298 0.298 0.00 0.68% 2020/01/21 เวลา 0:06
มากกว่า

Greece

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Greece 1M 2.93 - 2.93 2.93 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:07
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% 2018/01/29 เวลา 0:00
Greece 3M 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:07
Greece 5Y 0.484 - 0.479 0.537 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Greece 6M 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Greece 10Y 1.402 - 1.402 1.423 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Greece 15Y 1.863 - 1.861 1.874 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Greece 20Y 2.15 - 2.15 2.167 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Greece 25Y 2.32 - 2.32 2.332 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
มากกว่า

Hong Kong

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Hong Kong 1M 1.79 - 1.79 1.79 0.00 0.11% 2020/01/21 เวลา 4:02
Hong Kong 1W 1.789 - 1.789 1.789 0.01 0.39% 2020/01/21 เวลา 4:02
Hong Kong 1Y 1.801 - 1.782 1.801 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Hong Kong 2Y 1.577 - 1.561 1.577 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Hong Kong 3M 1.852 - 1.852 1.852 0.00 0.05% 2020/01/21 เวลา 4:02
Hong Kong 3Y 1.509 - 1.509 1.509 0.00 0.07% 2020/01/21 เวลา 4:02
Hong Kong 5Y 1.505 - 1.505 1.505 0.00 0.07% 2020/01/21 เวลา 4:02
Hong Kong 6M 1.849 - 1.819 1.849 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Hong Kong 7Y 1.544 - 1.53 1.544 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Hong Kong 9M 1.826 - 1.826 1.826 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Hong Kong 10Y 1.574 - 1.563 1.574 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Hong Kong 15Y 1.641 - 1.625 1.641 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
มากกว่า

Hungary

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Hungary 1Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Hungary 3M 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Hungary 3Y 0.285 - 0.285 0.385 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Hungary 5Y 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 17:06
Hungary 6M 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% 2019/12/02 เวลา 17:02
Hungary 10Y 2.185 - 2.185 2.185 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 17:06
Hungary 15Y 2.835 - 2.835 2.835 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 17:06
มากกว่า

Iceland

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Iceland 2Y 3.852 - 3.745 3.852 0.00 0.00% 2019/06/27 เวลา 17:32
Iceland 5Y 3.768 - 3.768 3.806 0.00 0.00% 2019/06/27 เวลา 15:32
Iceland 10Y 3.348 - 3.348 3.348 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
มากกว่า

India

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
India 1Y 5.475 - 5.475 5.486 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
India 2Y 5.745 - 5.745 5.774 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 3M 5.11 - 5.1 5.12 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 15:34
India 3Y 6.272 - 6.268 6.292 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 4Y 6.414 - 6.402 6.417 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 5Y 6.406 - 6.396 6.428 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 6M 5.21 - 5.19 5.23 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 15:34
India 6Y 6.631 - 6.622 6.645 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 7Y 6.858 - 6.858 6.891 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 8Y 6.867 - 6.864 6.892 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 9Y 6.863 - 6.849 6.867 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 10Y 6.639 - 6.629 6.645 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 11Y 6.985 - 6.985 7.028 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 12Y 6.917 - 6.917 6.959 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 13Y 7.095 - 7.094 7.111 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 14Y 7.036 - 7.022 7.036 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 15:34
India 15Y 7.062 - 7.062 7.062 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 19Y 7.14 - 7.14 7.14 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 24Y 7.143 - 7.143 7.17 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
India 30Y 7.145 - 7.145 7.196 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
มากกว่า

Indonesia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Indonesia 1M 4.703 - 4.703 4.703 0.02 0.38% 2020/01/21 เวลา 4:32
Indonesia 1Y 4.974 - 4.974 4.974 0.11 2.17% 2020/01/21 เวลา 4:32
Indonesia 3M 4.728 - 4.728 4.728 0.01 0.19% 2020/01/21 เวลา 4:32
Indonesia 3Y 5.935 - 5.935 5.935 0.01 0.20% 2020/01/21 เวลา 4:32
Indonesia 5Y 6.178 6.221 6.178 6.221 0.04 0.63% 2020/01/21 เวลา 7:03
Indonesia 6M 4.975 - 4.975 4.975 0.01 0.10% 2020/01/21 เวลา 4:32
Indonesia 10Y 6.906 6.921 6.906 6.924 0.02 0.23% 2020/01/21 เวลา 7:03
Indonesia 15Y 7.439 7.44 7.439 7.441 0.00 0.05% 2020/01/21 เวลา 7:03
Indonesia 20Y 7.554 7.56 7.554 7.56 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 7:03
Indonesia 25Y 8.079 - 8.079 8.079 0.00 0.02% 2020/01/21 เวลา 7:03
Indonesia 30Y 7.747 - 7.747 7.747 0.02 0.21% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

Ireland

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Ireland 1Y -0.555 -0.55 -0.55 -0.555 0.03 -5.95% 2020/01/21 เวลา 5:33
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% 2019/01/28 เวลา 21:05
Ireland 3M -0.466 - -0.366 -0.466 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:33
Ireland 3Y -0.46 - -0.46 -0.46 0.00 -0.22% 2020/01/21 เวลา 0:06
Ireland 4Y -0.435 -0.434 -0.434 -0.441 0.01 -1.36% 2020/01/21 เวลา 7:03
Ireland 5Y -0.367 -0.369 -0.362 -0.37 0.00 -0.82% 2020/01/21 เวลา 7:03
Ireland 6M -0.476 - -0.476 -0.476 0.36 -75.21% 2020/01/21 เวลา 4:02
Ireland 6Y -0.267 -0.27 -0.259 -0.275 0.01 -2.91% 2020/01/21 เวลา 7:03
Ireland 7Y -0.169 - -0.164 -0.173 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:33
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% 2019/01/28 เวลา 21:05
Ireland 10Y 0.05 - 0.041 0.057 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Ireland 15Y 0.337 - 0.336 0.349 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Ireland 20Y 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.19% 2020/01/21 เวลา 5:02
Ireland 30Y 0.889 - 0.886 0.899 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
มากกว่า

Italy

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Italy 1M -0.403 - -0.403 -0.403 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 10:33
Italy 1Y -0.261 - -0.256 -0.262 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Italy 2Y -0.025 - -0.015 -0.028 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Italy 3M -0.363 - -0.363 -0.39 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Italy 3Y 0.071 - 0.068 0.084 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Italy 4Y 0.405 - 0.403 0.424 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Italy 5Y 0.568 - 0.562 0.584 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Italy 6M -0.311 - -0.31 -0.323 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Italy 6Y 0.83 - 0.827 0.851 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Italy 7Y 0.929 - 0.927 0.954 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Italy 8Y 1.06 - 1.054 1.083 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Italy 9M -0.3 - -0.281 -0.3 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Italy 9Y 1.191 - 1.191 1.219 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Italy 10Y 1.355 - 1.352 1.38 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Italy 15Y 1.84 - 1.836 1.863 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Italy 20Y 2.044 - 2.043 2.069 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Italy 30Y 2.416 - 2.415 2.438 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Italy 50Y 2.624 - 2.62 2.641 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
มากกว่า

Japan

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Japan 1M -0.108 - -0.108 -0.108 0.07 -39.66% 2020/01/21 เวลา 5:33
Japan 1Y -0.126 -0.123 -0.122 -0.127 0.01 -4.76% 2020/01/21 เวลา 6:03
Japan 2Y -0.127 -0.123 -0.122 -0.128 0.00 -1.57% 2020/01/21 เวลา 6:03
Japan 3M -0.129 - -0.124 -0.129 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Japan 3Y -0.129 -0.123 -0.123 -0.129 0.00 -3.10% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 4Y -0.117 -0.114 -0.114 -0.117 0.00 -1.71% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 5Y -0.108 -0.099 -0.093 -0.109 0.02 -15.74% 2020/01/21 เวลา 6:03
Japan 6M -0.144 - -0.144 -0.144 0.02 -10.42% 2020/01/21 เวลา 5:33
Japan 6Y -0.105 -0.1 -0.1 -0.105 0.01 -4.76% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 7Y -0.095 -0.086 -0.085 -0.095 0.02 -15.79% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 8Y -0.068 -0.06 -0.06 -0.068 0.01 -11.76% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 9M -0.134 - -0.134 -0.134 0.09 -40.18% 2020/01/21 เวลา 5:33
Japan 9Y -0.027 -0.019 -0.019 -0.027 0.01 -25.93% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 10Y -0.004 0.001 -0.004 0.01 0.02 -450.00% 2020/01/21 เวลา 6:03
Japan 15Y 0.171 0.181 0.171 0.181 0.01 6.43% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 20Y 0.308 0.316 0.308 0.318 0.01 3.57% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 30Y 0.454 0.465 0.454 0.465 0.01 2.64% 2020/01/21 เวลา 7:03
Japan 40Y 0.488 0.499 0.488 0.499 0.01 2.46% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

Jordan

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Jordan 1Y 4.163 - 4.163 4.163 0.00 0.00% 2019/12/04 เวลา 1:01
Jordan 2Y 4.037 - 4.037 4.037 0.00 0.00% 2020/01/06 เวลา 9:02
Jordan 3M 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% 2019/12/23 เวลา 9:32
Jordan 3Y 4.125 - 4.125 4.125 0.00 0.00% 2020/01/02 เวลา 9:32
Jordan 5Y 5.084 - 5.084 5.084 0.00 0.00% 2019/12/03 เวลา 19:01
Jordan 6M 3.598 - 3.598 3.598 0.00 0.00% 2019/12/31 เวลา 1:01
Jordan 7Y 5.601 - 5.601 5.75 0.00 0.00% 2019/11/05 เวลา 7:32
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% 2018/03/12 เวลา 0:00
Jordan 10Y 6.213 - 6.213 6.213 0.00 0.00% 2019/12/03 เวลา 18:31
มากกว่า

Kenya

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Kenya 1Y 9.842 - 9.842 9.842 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Kenya 2Y 10.642 - 10.642 10.748 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Kenya 3M 7.232 - 7.232 7.232 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Kenya 3Y 11.121 - 11.121 11.121 0.01 0.07% 2020/01/21 เวลา 1:02
Kenya 4Y 11.497 - 11.497 11.497 0.04 0.31% 2020/01/21 เวลา 1:02
Kenya 5Y 11.604 - 11.604 11.604 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Kenya 6M 8.167 - 8.167 8.167 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Kenya 6Y 11.815 - 11.762 11.815 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Kenya 7Y 11.866 - 11.866 11.866 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 1:02
Kenya 8Y 12.03 - 12.03 12.03 0.01 0.12% 2020/01/21 เวลา 1:02
Kenya 9Y 12.188 - 12.188 12.188 0.02 0.16% 2020/01/21 เวลา 1:02
Kenya 10Y 12.4 - 12.293 12.4 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% 2017/10/05 เวลา 0:00
Kenya 15Y 12.932 - 12.879 12.932 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Kenya 20Y 13.253 - 13.253 13.456 0.00 0.00% 2020/01/16 เวลา 9:03
Kenya 25Y 13.413 - 13.413 13.413 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 9:02
Kenya Overnight 3.787 - 3.787 3.787 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 9:32
มากกว่า

Latvia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% 2019/10/16 เวลา 13:03
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% 2019/10/16 เวลา 13:03
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% 2019/10/24 เวลา 12:33
มากกว่า

Lithuania

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% 2019/10/16 เวลา 13:33
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 11:03
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% 2019/10/21 เวลา 12:34
มากกว่า

Malaysia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Malaysia 1Y 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% 2019/09/30 เวลา 13:03
Malaysia 3M 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% 2019/09/30 เวลา 13:03
Malaysia 3W 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% 2019/09/30 เวลา 13:03
Malaysia 3Y 3.046 3.042 3.041 3.046 0.00 0.13% 2020/01/21 เวลา 5:02
Malaysia 5Y 3.18 3.178 3.178 3.18 0.00 0.09% 2020/01/21 เวลา 5:02
Malaysia 7M 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% 2019/09/30 เวลา 13:03
Malaysia 7Y 3.29 - 3.29 3.29 0.00 0.03% 2020/01/21 เวลา 4:32
Malaysia 10Y 3.312 - 3.312 3.312 0.00 0.03% 2020/01/21 เวลา 4:02
Malaysia 15Y 3.513 - 3.509 3.513 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
Malaysia 20Y 3.615 - 3.615 3.619 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 4:02
Malaysia 30Y 4.041 4.034 4.008 4.041 0.03 0.80% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

Malta

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Malta 1Y -0.233 - -0.233 -0.233 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:07
Malta 3Y -0.159 - -0.159 -0.159 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:07
Malta 5Y -0.015 - -0.015 -0.015 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Malta 1M -0.331 - -0.331 -0.331 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Malta 10Y 0.409 - 0.409 0.409 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Malta 20Y 0.938 - 0.938 0.938 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:07
Malta 25Y 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% 2019/11/12 เวลา 15:31
Malta 3M -0.309 - -0.309 -0.309 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Malta 6M -0.286 - -0.286 -0.286 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
มากกว่า

Mauritius

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Mauritius 1Y 2.228 - 2.228 2.343 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:05
Mauritius 2M 2.049 - 2.049 2.049 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 9:02
Mauritius 2Y 2.622 - 2.622 2.622 0.00 0.11% 2020/01/21 เวลา 4:02
Mauritius 3Y 3.022 - 3.022 3.042 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Mauritius 4M 2.188 - 2.143 2.191 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 17:33
Mauritius 4Y 3.345 - 3.345 3.348 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Mauritius 5Y 3.525 - 3.525 3.528 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Mauritius 6M 2.138 - 2.138 2.239 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
Mauritius 8M 2.154 - 2.154 2.154 0.00 0.05% 2020/01/21 เวลา 1:32
Mauritius 10Y 4.261 - 4.261 4.261 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Mauritius 15Y 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Mauritius 20Y 5.239 - 5.239 5.239 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
มากกว่า

Mexico

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Mexico 1M 7.422 - 7.422 7.422 0.15 1.99% 2020/01/21 เวลา 1:02
Mexico 1Y 7.07 - 7.07 7.07 0.01 0.07% 2020/01/21 เวลา 1:02
Mexico 3M 7.354 - 7.354 7.354 0.02 0.22% 2020/01/21 เวลา 1:02
Mexico 3Y 6.955 - 6.955 6.955 0.01 0.16% 2020/01/21 เวลา 1:02
Mexico 5Y 6.941 6.93 6.93 6.941 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 2:32
Mexico 6M 7.239 - 7.239 7.239 0.02 0.21% 2020/01/21 เวลา 1:02
Mexico 7Y 6.993 7.003 6.977 7.003 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 4:02
Mexico 9M 7.179 - 7.179 7.179 0.01 0.07% 2020/01/21 เวลา 1:02
Mexico 10Y 7.015 7.01 7.01 7.021 0.01 0.16% 2020/01/21 เวลา 4:02
Mexico 20Y 7.3 7.295 7.295 7.31 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 4:02
Mexico 30Y 7.359 7.349 7.349 7.364 0.01 0.07% 2020/01/21 เวลา 2:32
Mexico 15Y 7.12 7.141 7.115 7.141 0.01 0.15% 2020/01/21 เวลา 4:02
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% 2006/07/26 เวลา 0:00
มากกว่า

Morocco

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Morocco 2Y 2.308 - 2.308 2.308 0.00 0.00% 2019/12/12 เวลา 15:01
Morocco 3M 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% 2019/12/12 เวลา 15:01
Morocco 5Y 2.392 - 2.392 2.392 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 4:02
Morocco 6M 2.255 - 2.255 2.255 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
Morocco 10Y 2.763 - 2.763 2.763 0.00 0.00% 2019/12/12 เวลา 15:01
Morocco 15Y 2.943 - 2.943 2.943 0.00 0.00% 2019/12/10 เวลา 11:02
มากกว่า

Namibia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Namibia 1Y 7.797 - 7.797 7.797 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Namibia 3M 7.665 - 7.665 7.665 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Namibia 3Y 7.78 - 7.78 7.78 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Namibia 6M 7.774 - 7.774 7.774 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Namibia 7Y 9.265 - 9.265 9.265 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Namibia 9M 7.775 - 7.775 7.775 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Namibia 10Y 9.911 - 9.911 9.911 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Namibia 15Y 11.104 - 11.104 11.104 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Namibia 20Y 11.644 - 11.644 11.644 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
มากกว่า

Netherlands

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Netherlands 1M -0.595 - -0.59 -0.596 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Netherlands 2Y -0.6 - -0.594 -0.606 0.01 -0.83% 2020/01/21 เวลา 7:03
Netherlands 3M -0.596 - -0.594 -0.599 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Netherlands 3Y -0.599 - -0.593 -0.6 0.01 -0.83% 2020/01/21 เวลา 7:03
Netherlands 4Y -0.549 - -0.545 -0.551 0.01 -1.09% 2020/01/21 เวลา 7:03
Netherlands 5Y -0.471 -0.473 -0.463 -0.475 0.01 -1.49% 2020/01/21 เวลา 7:03
Netherlands 6M -0.58 - -0.572 -0.584 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Netherlands 6Y -0.403 -0.405 -0.394 -0.406 0.01 -1.99% 2020/01/21 เวลา 7:03
Netherlands 7Y -0.337 - -0.337 -0.337 0.00 -0.30% 2020/01/21 เวลา 0:06
Netherlands 8Y -0.26 - -0.253 -0.262 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Netherlands 9Y -0.202 - -0.198 -0.21 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
Netherlands 10Y -0.13 - -0.119 -0.133 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Netherlands 15Y 0.017 - 0.017 0.017 0.00 5.88% 2020/01/21 เวลา 3:32
Netherlands 20Y 0.256 - 0.245 0.262 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
Netherlands 25Y 0.219 0.223 0.219 0.223 0.00 1.37% 2020/01/21 เวลา 3:32
Netherlands 30Y 0.292 0.295 0.292 0.295 0.00 0.68% 2020/01/21 เวลา 3:32
มากกว่า

Nigeria

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Nigeria 1Y 4.432 - 4.432 4.432 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Nigeria 2Y 8.341 - 8.341 8.341 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Nigeria 3M 13.253 - 13.253 13.253 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Nigeria 4Y 9.958 - 9.958 9.958 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% 2017/10/23 เวลา 0:00
Nigeria 6M 12.941 - 12.941 12.941 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Nigeria 7Y 10.444 - 10.444 10.444 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Nigeria 10Y 11.368 - 11.368 11.368 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% 2017/10/20 เวลา 0:00
Nigeria 20Y 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
มากกว่า

Norway

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% 2018/05/23 เวลา 0:00
Norway 1Y 1.312 - 1.13 1.312 0.00 0.00% 2020/01/14 เวลา 12:36
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% 2018/05/23 เวลา 0:00
Norway 2Y 1.379 - 1.324 1.387 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:33
Norway 3M 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Norway 5Y 1.32 - 1.317 1.339 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:33
Norway 6M 1.286 - 1.276 1.286 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:33
Norway 9M 1.663 - 1.663 1.663 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Norway 10Y 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:33
Norway 3Y 1.165 - 1.16 1.19 0.00 0.00% 2019/06/06 เวลา 19:02
มากกว่า

Pakistan

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Pakistan 1Y 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% 2020/01/06 เวลา 16:03
Pakistan 3M 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Pakistan 3Y 12.406 - 12.406 12.406 0.16 1.33% 2020/01/21 เวลา 4:02
Pakistan 5Y 11.524 - 11.524 11.524 0.00 0.01% 2020/01/21 เวลา 4:02
Pakistan 6M 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Pakistan 10Y 11.295 - 11.295 11.295 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 4:02
Pakistan 14Y 11.637 - 11.637 11.637 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:02
Pakistan 20Y 12.495 - 12.495 12.495 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
มากกว่า

Peru

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Peru 5Y 2.84 - 2.84 2.84 0.02 0.53% 2020/01/21 เวลา 5:02
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% 2018/10/13 เวลา 13:03
Peru 15Y 4.777 - 4.777 4.777 0.03 0.52% 2020/01/21 เวลา 5:02
Peru 20Y 5.005 - 5.005 5.005 0.03 0.50% 2020/01/21 เวลา 5:02
Peru 30Y 5.21 - 5.21 5.21 0.03 0.58% 2020/01/21 เวลา 5:02
มากกว่า

Philippines

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Philippines 1M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 1Y 3.832 - 3.832 3.832 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 2Y 4.267 - 4.267 4.267 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 3M 3.338 - 3.338 3.338 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 3Y 4.336 - 4.336 4.336 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 4Y 4.463 - 4.463 4.463 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 5Y 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 6M 3.644 - 3.644 3.644 0.00 0.03% 2020/01/21 เวลา 5:33
Philippines 7Y 4.797 - 4.797 4.797 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 10Y 4.878 - 4.878 4.878 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 20Y 5.366 - 5.366 5.366 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Philippines 25Y 5.417 - 5.417 5.417 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
มากกว่า

Poland

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Poland 1M 1.5 - 1.46 1.5 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 15:34
Poland 1Y 1.36 - 1.36 1.36 0.07 5.75% 2020/01/21 เวลา 4:02
Poland 2M 1.55 - 1.46 1.55 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 15:34
Poland 2Y 1.576 - 1.576 1.576 0.02 1.09% 2020/01/21 เวลา 4:02
Poland 3Y 1.744 - 1.744 1.782 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Poland 4Y 1.846 - 1.787 1.847 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Poland 5Y 2.004 - 1.989 2.008 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 17:06
Poland 6Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% 2018/06/18 เวลา 0:00
Poland 10Y 2.334 - 2.316 2.342 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:33
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% 2019/02/20 เวลา 20:05
Poland 9Y 2.326 - 2.313 2.335 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:03
Poland 8Y 2.315 - 2.284 2.315 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:03
Poland Overnight 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:04
มากกว่า

Portugal

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Portugal 1Y -0.498 - -0.489 -0.498 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
Portugal 2Y -0.512 - -0.497 -0.523 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Portugal 3M -0.505 - -0.499 -0.505 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Portugal 3Y -0.367 - -0.359 -0.372 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Portugal 4Y -0.199 - -0.182 -0.201 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Portugal 5Y -0.14 - -0.123 -0.14 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Portugal 6M -0.501 - -0.492 -0.501 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 15:34
Portugal 6Y 0.027 - 0.022 0.041 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
Portugal 7Y 0.114 - 0.113 0.139 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
Portugal 8Y 0.19 - 0.182 0.209 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Portugal 9Y 0.322 - 0.316 0.338 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Portugal 10Y 0.376 - 0.37 0.392 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Portugal 15Y 0.768 - 0.768 0.768 0.00 0.13% 2020/01/21 เวลา 5:02
Portugal 20Y 0.969 0.966 0.966 0.969 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 4:02
Portugal 30Y 1.307 - 1.3 1.326 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
มากกว่า

Qatar

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Qatar 5Y 2.177 - 2.177 2.177 0.00 0.05% 2020/01/21 เวลา 4:02
Qatar 10Y 2.588 - 2.586 2.612 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Qatar 15Y 3.772 - 3.746 3.793 0.00 0.00% 2019/04/03 เวลา 21:31
Qatar 30Y 3.539 - 3.539 3.539 0.00 0.11% 2020/01/21 เวลา 4:02
มากกว่า

Romania

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Romania 1Y 3.271 - 3.261 3.271 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Romania 2Y 3.41 3.415 3.41 3.415 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 2:03
Romania 3Y 3.685 3.686 3.685 3.686 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 2:03
Romania 4Y 3.75 3.751 3.75 3.751 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 2:03
Romania 5Y 3.87 - 3.87 3.87 0.02 0.52% 2020/01/21 เวลา 2:03
Romania 6M 2.912 - 2.912 2.912 0.03 0.96% 2020/01/21 เวลา 2:03
Romania 7Y 3.89 - 3.89 3.985 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Romania 10Y 4.265 - 4.265 4.409 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
มากกว่า

Russia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Russia 1M 6.07 - 6.07 6.07 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Russia 1W 6.09 - 6.09 6.09 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Russia 1Y 5.38 - 5.365 5.39 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Russia 2M 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Russia 2W 6.1 - 6.1 6.1 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Russia 2Y 5.615 - 5.595 5.63 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Russia 3M 6 - 6 6 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Russia 3Y 5.62 - 5.58 5.65 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Russia 5Y 5.955 - 5.875 5.965 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Russia 6M 5.98 - 5.98 5.98 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Russia 7Y 6.085 - 6.07 6.1 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Russia 10Y 6.195 - 6.17 6.205 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:05
Russia 15Y 6.31 - 6.305 6.325 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Russia 20Y 6.595 - 6.59 6.64 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Russia Overnight 5.93 - 5.93 5.93 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 15:34
มากกว่า

Serbia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Serbia 1Y 1.705 - 1.705 1.705 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:33
Serbia 2Y 2.065 - 1.885 2.065 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:03
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% 2018/02/14 เวลา 2:30
Serbia 4Y 2.385 - 2.385 2.4 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:33
Serbia 5Y 2.497 - 2.497 2.497 0.10 4.12% 2020/01/21 เวลา 4:02
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% 2017/12/13 เวลา 0:00
Serbia 6Y 3.35 - 3.17 3.55 0.00 0.00% 2019/07/09 เวลา 20:02
Serbia 7Y 2.855 - 2.75 2.855 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 11:33
มากกว่า

Singapore

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Singapore 1M 1.518 - 1.518 1.533 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Singapore 1Y 1.543 - 1.543 1.543 0.00 0.00% 2020/01/16 เวลา 12:34
Singapore 2Y 1.423 - 1.417 1.423 0.01 0.84% 2020/01/21 เวลา 6:33
Singapore 3M 1.534 - 1.53 1.534 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Singapore 5Y 1.479 1.499 1.475 1.499 0.02 1.42% 2020/01/21 เวลา 7:03
Singapore 6M 1.532 - 1.532 1.532 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 13:06
Singapore 10Y 1.707 1.701 1.701 1.707 0.01 0.82% 2020/01/21 เวลา 7:03
Singapore 15Y 1.82 - 1.815 1.82 0.02 1.10% 2020/01/21 เวลา 6:03
Singapore 20Y 1.899 1.894 1.894 1.904 0.03 1.32% 2020/01/21 เวลา 6:33
Singapore 30Y 2.065 - 2.049 2.07 0.03 1.21% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

Slovakia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Slovakia 1Y -0.711 - -0.489 -0.711 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% 2018/07/25 เวลา 13:06
Slovakia 6Y -0.31 - -0.25 -0.42 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% 2018/11/15 เวลา 7:02
Slovakia 9Y 0.001 - -0.001 0.02 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Slovakia 10Y 0.06 - 0.04 0.1 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% 2018/07/25 เวลา 16:07
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% 2018/07/25 เวลา 16:07
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% 2018/07/25 เวลา 20:36
Slovakia 2Y -0.249 - -0.149 -0.318 0.00 0.00% 2019/05/06 เวลา 14:52
Slovakia 5Y -0.18 - -0.174 -0.188 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Slovakia 8Y -0.019 - -0.008 0.019 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
มากกว่า

Slovenia

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Slovenia 1Y 11.747 - -11.473 8.499 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Slovenia 2Y -0.522 - -0.404 -0.531 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
Slovenia 5Y -0.329 - -0.329 -0.329 0.00 -0.30% 2020/01/21 เวลา 0:06
Slovenia 7Y -0.128 - -0.122 -0.132 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% 2017/12/15 เวลา 0:00
Slovenia 10Y 0.201 - 0.2 0.225 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
มากกว่า

South Africa

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
South Africa 2Y 6.535 - 6.535 6.69 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:03
South Africa 3M 6 - 5.5 6.63 0.00 0.00% 2020/01/15 เวลา 13:04
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% 2019/01/29 เวลา 19:35
South Africa 5Y 6.98 - 6.98 7.055 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:03
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% 2017/11/15 เวลา 0:00
South Africa 10Y 8.15 - 8.15 8.19 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:05
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% 2017/11/15 เวลา 0:00
South Africa 20Y 10.02 - 10.02 10.08 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:03
South Africa 25Y 10.12 - 10.12 10.175 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:05
South Africa 30Y 10.1 - 10.1 10.16 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:03
มากกว่า

South Korea

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
South Korea 1Y 1.339 - 1.339 1.339 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 5:32
South Korea 2Y 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
South Korea 3Y 1.426 1.435 1.422 1.469 0.03 2.24% 2020/01/21 เวลา 7:03
South Korea 4Y 1.577 - 1.577 1.577 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
South Korea 5Y 1.541 1.555 1.541 1.589 0.05 2.99% 2020/01/21 เวลา 7:03
South Korea 10Y 1.707 1.724 1.705 1.765 0.06 3.51% 2020/01/21 เวลา 7:03
South Korea 20Y 1.713 1.728 1.712 1.741 0.05 2.63% 2020/01/21 เวลา 7:03
South Korea 30Y 1.683 1.686 1.683 1.719 0.03 1.96% 2020/01/21 เวลา 6:33
South Korea 50Y 1.67 - 1.67 1.67 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
มากกว่า

Spain

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Spain 1M -0.476 - -0.476 -0.484 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Spain 1Y -0.427 - -0.427 -0.435 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Spain 2Y -0.439 - -0.431 -0.44 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:04
Spain 3M -0.465 - -0.465 -0.465 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 10:33
Spain 3Y -0.356 - -0.339 -0.356 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:03
Spain 4Y -0.24 - -0.23 -0.24 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Spain 5Y -0.083 - -0.061 -0.083 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:33
Spain 6M -0.433 - -0.432 -0.446 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Spain 6Y -0.006 - -0.001 0.012 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Spain 7Y 0.113 - 0.11 0.134 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Spain 8Y 0.217 - 0.217 0.217 0.00 0.46% 2020/01/21 เวลา 5:02
Spain 9M -0.464 - -0.453 -0.467 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 22:03
Spain 9Y 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.32% 2020/01/21 เวลา 5:02
Spain 10Y 0.442 - 0.438 0.463 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:33
Spain 15Y 0.862 - 0.86 0.891 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 23:33
Spain 20Y 0.879 - 0.879 0.879 0.00 0.11% 2020/01/21 เวลา 0:06
Spain 25Y 1.212 - 1.212 1.212 0.00 0.08% 2020/01/21 เวลา 0:06
Spain 30Y 1.359 - 1.356 1.386 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 21:33
มากกว่า

Sri Lanka

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Sri Lanka 1Y 8.618 - 8.618 8.618 0.12 1.33% 2020/01/21 เวลา 4:02
Sri Lanka 2Y 8.917 - 8.839 8.917 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Sri Lanka 3M 7.6 - 7.55 7.6 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Sri Lanka 3Y 9.151 - 9.125 9.255 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Sri Lanka 4Y 9.472 - 9.419 9.472 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Sri Lanka 5Y 9.78 - 9.748 9.827 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Sri Lanka 6M 8.25 - 8.2 8.25 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Sri Lanka 6Y 9.941 - 9.888 9.941 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
Sri Lanka 7Y 9.966 - 10.018 9.992 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Sri Lanka 8Y 10.014 - 10.014 9.988 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Sri Lanka 9Y 10.117 - 10.091 10.196 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Sri Lanka 10Y 10.174 - 10.174 10.331 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:34
Sri Lanka 15Y 10.328 - 10.302 10.38 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
มากกว่า

Sweden

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 10:03
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 10:03
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 18:03
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 10:03
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 18:03
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 14:03
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 17:03
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 18:03
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 18:03
Sweden 20Y 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% 2019/10/25 เวลา 18:03
มากกว่า

Switzerland

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Switzerland 1M -0.95 - -0.95 -0.95 0.15 -15.79% 2020/01/21 เวลา 3:32
Switzerland 1W -0.75 - -0.75 -0.89 0.02 -2.60% 2020/01/21 เวลา 7:03
Switzerland 1Y -0.64 -0.63 -0.63 -0.64 0.05 -7.25% 2020/01/21 เวลา 4:32
Switzerland 2M -0.84 - -0.83 -0.85 0.10 -11.90% 2020/01/21 เวลา 5:02
Switzerland 2Y -0.765 - -0.765 -0.777 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 3M -0.81 - -0.8 -0.81 0.04 -4.71% 2020/01/21 เวลา 7:03
Switzerland 3Y -0.785 - -0.785 -0.797 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 4Y -0.777 - -0.777 -0.785 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 5Y -0.745 - -0.735 -0.745 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 6M -0.87 - -0.87 -0.9 0.14 -16.09% 2020/01/21 เวลา 7:03
Switzerland 6Y -0.72 - -0.712 -0.722 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 7Y -0.714 - -0.707 -0.715 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 8Y -0.66 - -0.648 -0.66 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 9Y -0.673 - -0.66 -0.681 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 10Y -0.634 - -0.62 -0.634 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 15Y -0.429 - -0.417 -0.429 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 20Y -0.336 - -0.332 -0.342 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland 30Y -0.246 - -0.236 -0.246 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
Switzerland 50Y -0.141 - -0.135 -0.144 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Switzerland Overnight -0.85 - -0.85 -0.85 0.14 -16.47% 2020/01/21 เวลา 3:03
มากกว่า

Taiwan

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Taiwan 2Y 0.44 - 0.44 0.44 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
Taiwan 5Y 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
Taiwan 10Y 0.598 - 0.598 0.598 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
Taiwan 20Y 0.745 - 0.745 0.745 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
Taiwan 30Y 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 12:35
มากกว่า

Thailand

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Thailand 1Y 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 7:02
Thailand 2Y 1.138 1.128 1.128 1.138 0.00 0.00% 2020/01/21 เวลา 6:33
Thailand 3Y 1.203 1.193 1.193 1.203 0.01 0.42% 2020/01/21 เวลา 7:03
Thailand 5Y 1.244 - 1.239 1.244 0.01 0.40% 2020/01/21 เวลา 7:03
Thailand 7Y 1.294 - 1.289 1.294 0.02 1.16% 2020/01/21 เวลา 6:03
Thailand 10Y 1.41 1.405 1.405 1.415 0.03 2.13% 2020/01/21 เวลา 6:33
Thailand 12Y 1.551 - 1.551 1.561 0.03 2.00% 2020/01/21 เวลา 6:33
Thailand 14Y 1.612 1.627 1.612 1.632 0.04 2.48% 2020/01/21 เวลา 7:03
Thailand 15Y 1.647 1.667 1.647 1.667 0.04 2.43% 2020/01/21 เวลา 7:03
Thailand 16Y 1.667 1.692 1.667 1.692 0.05 2.76% 2020/01/21 เวลา 7:03
Thailand 20Y 1.773 - 1.773 1.778 0.02 1.13% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

Turkey

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Turkey 1Y 10.24 - 10.18 10.24 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:03
Turkey 2Y 10.43 - 10.39 10.43 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:05
Turkey 3Y 10.195 - 10.01 10.215 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 20:04
Turkey 5Y 10.76 - 10.53 10.76 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 16:36
Turkey 10Y 11.105 - 11.055 11.115 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 19:34
มากกว่า

U.S.

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
U.S. 1M 1.54 - 1.54 1.54 0.01 0.52% 2020/01/21 เวลา 3:32
U.S. 1Y 1.555 - 1.555 1.555 0.01 0.32% 2020/01/21 เวลา 3:32
U.S. 2Y 1.545 - 1.541 1.561 0.02 1.29% 2020/01/21 เวลา 7:03
U.S. 3M 1.559 - 1.559 1.559 0.00 0.13% 2020/01/21 เวลา 3:32
U.S. 3Y 1.554 1.551 1.546 1.57 0.02 1.35% 2020/01/21 เวลา 7:03
U.S. 5Y 1.596 - 1.59 1.62 0.03 1.69% 2020/01/21 เวลา 7:03
U.S. 6M 1.567 - 1.567 1.567 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
U.S. 7Y 1.709 - 1.702 1.734 0.03 1.58% 2020/01/21 เวลา 7:03
U.S. 10Y 1.797 1.795 1.788 1.823 0.03 1.56% 2020/01/21 เวลา 7:03
U.S. 30Y 2.254 - 2.248 2.286 0.03 1.38% 2020/01/21 เวลา 7:03
มากกว่า

Uganda

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Uganda 1Y 11.987 - 11.987 13.194 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 9:32
Uganda 2Y 14.739 - 14.739 14.846 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:05
Uganda 3M 10.356 - 10.356 10.356 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 9:32
Uganda 3Y 16.63 - 16.63 16.63 0.00 0.00% 2020/01/15 เวลา 11:05
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% 2018/09/03 เวลา 16:33
Uganda 5Y 17.183 - 17.183 17.183 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 14:07
Uganda 6M 11.28 - 11.28 11.28 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Uganda 10Y 16.37 - 16.37 16.37 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Uganda 15Y 16.53 - 16.476 16.53 0.00 0.00% 2020/01/16 เวลา 10:32
มากกว่า

Ukraine

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Ukraine 1Y 10.225 - 10.225 10.225 0.65 6.36% 2020/01/21 เวลา 4:02
Ukraine 2Y 10.66 - 10.61 10.66 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 18:33
Ukraine 3Y 10.025 - 10.025 10.025 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 4:02
มากกว่า

Venezuela

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Venezuela 2Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% 2018/08/13 เวลา 22:03
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% 2019/01/21 เวลา 21:04
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% 2019/01/18 เวลา 22:04
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% 2019/01/21 เวลา 21:04
มากกว่า

Vietnam

ตัวบ่งชี้ ความคุ้มค่า ก่อน ต่ำ สูง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยน% เวลา แผนภูมิ
Vietnam 1Y 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 5:02
Vietnam 2Y 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Vietnam 3Y 1.189 - 1.189 1.189 0.00 0.00% 2020/01/18 เวลา 11:34
Vietnam 5Y 1.627 - 1.606 1.627 0.00 0.00% 2020/01/20 เวลา 8:32
Vietnam 7Y 2.321 - 2.321 2.321 0.00 0.04% 2020/01/21 เวลา 4:02
Vietnam 10Y 2.894 - 2.894 2.894 0.00 0.03% 2020/01/21 เวลา 5:33
มากกว่า